Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Ruuds Feestverhuur: onderdeel van
Guess Who Internetproductions
Lieskes Wengs 7A Unit 1
6578JK Leuth
024-37852298
Kvk:090103232
BTW: NL001880222B16

de gebruiker van onderliggende algemene voorwaarden (hierna te noemen: Verhuurder);

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie verhuurder onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie Verhuurder een overeenkomst sluit;

Gehuurde: enige door de klant gehuurde zaken.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verhuurder en klant tot stand komt, alsmede iedere wijziging of aanvulling hiervan, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding of ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding en op iedere overeenkomst tussen verhuurder en klant.

2.2 Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van klant, tenzij verhuurder de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden expliciet en schriftelijk heeft erkend. In het geval dat klant zijn algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard op zijn opdrachten of overeenkomsten dan prevaleren de algemene voorwaarden van verhuurder, tenzij hiervan expliciet is afgeweken.

2.3 Indien enig artikel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige artikelen onverminderd van toepassing.

Artikel 3: Offerte | Aanbieding | Overeenkomst

3.1 Alle door verhuurder gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen, prijsopgaves, offertes e.d. zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.

3.2 verhuurder behoudt zich het recht voor een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van de offerte door klant. In zulks geval komt tussen verhuurder en klant geen overeenkomst tot stand.

3.3 Hoewel alle opgaven door verhuurder van hoeveelheden, mate en/of andere aanduidingen van de producten of diensten met zorg worden gedaan, binden deze opgaven verhuurder niet.

3.4 In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is verhuurder niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in aanvaarding door klant van de offerte door verhuurder.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn in euro’s (€) onder voorbehoud, inclusief BTW , maar exclusief transport, verzekering, overige kosten in welke vorm dan ook.

4.2 verhuurder behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen tot het moment van aflevering van de producten te wijzigen. In het geval van prijswijziging door verhuurder heeft klant het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, mits binnen 3 werkdagen en schriftelijk, nadat klant van de prijswijziging op de hoogte is gesteld, geschiedt.

4.3 Voor het bezorgen en/of afhalen van zaken worden transportkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden bepaald per geval (overeenkomst). Indien er bezorgd én afgehaald wordt worden de kosten verdubbeld.

4.4 Voor zover de laad- en of lostijd de duur van 15 minuten overschrijdt, worden nadien kosten in rekening gebracht volgens het geldende uurloon ad € 40,00 per uur, eventueel vermeerderd met het overwerktarief van 150% (geldend na 18:00 ’s avonds, tijdens de nachtelijke uren en in het weekend)

4.5 Voor het op- en/of afbouwen van zaken worden de arbeidskosten in rekening gebracht. De gemaakte arbeidsuren worden vermenigvuldigd met de geldende arbeidsurenvergoeding. De daadwerkelijke doorbelasting vindt plaats op nacalculatie aan de hand van de werkelijk gemaakte arbeidsuren. De in de offerte voorgecalculeerde arbeidsuren zijn een inschatting en zijn niet onherroepelijk. Binnen de arbeidsuren wordt eveneens de reistijd vanaf en tot magazijn verhuurder opgenomen.

Artikel 5 Borg

verhuurder kan van de klant een borgstelling eisen. Klant is verplicht de borgstelling aan verhuurder te voldoen. De borgstelling zal, indien van toepassing, worden verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikelen 6 en 10.

Artikel 6 Annulering

Indien klant de overeenkomst met verhuurder annuleert is klant gehouden de hieruit voor verhuurder voortvloeiende schade aan verhuurder te vergoeden. De omvang van de te vergoeden schade hangt samen met het moment van annulering en bedraagt een daarop afgestemd percentage van het totaalbedrag van de geannuleerde overeenkomst. Hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd:

De annuleringskosten worden op basis van onderstaande tabel berekend:

 

Hoogte van het gehuurde

tot € 1000

€ 1000 – € 5000

Boven € 5000

Werkdagen tot bestelling

Dezelfde dag

100%

100%

100%

Tot 1 dag

75%

90%

95%

1 – 5 dagen

50%

75%

85%

5 – 10 dagen

25%

50%

60%

10 – 25 dagen

0%

25%

35%

25 – 45 dagen

0%

0%

10%

45+ dagen

0%

0%

0%

 

Artikel 7 Uitvoering

7.1 Indien het door klant gehuurde door welke oorzaak dan ook tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn, behoudt verhuurder zich het recht om zaken van geringe afwijking of soortgelijke ter beschikking te stellen aan klant. Dit levert geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

7.2 Het gehuurde wordt ter beschikking gesteld vanaf het magazijn van verhuurder, of verzonden naar een servicepunt waar de klant het gehuurde kan afhalen

7.3 Door verhuurder geleverde gehuurde goederen worden op de door de klant opgegeven plaats van bestemming op de begane grond achter de eerste deur afgeleverd.

7.4 Onder begane grond wordt verstaan, een plaats direct bereikbaar met de vrachtwagen(s) van verhuurder, dan wel een laad- en of lospunt op maximaal 10 meter afstand van de begane grond, waarbij de ondergrond vlak – voor rollend materiaal geschikt en bereikbaar – is.

7.5 Indien verhuurder het gehuurde ophaalt, dient het gehuurde vanaf 09.00 ’s ochtends op de dag van retour op voormelde plaats ingepakt en gereed voor transport te staan. Indien hier niet aan is voldaan, wordt bij de klant vanaf die datum en tijdstip de geldende huurprijs in rekening gebracht. Vanaf voornoemde datum en tijdstip start dan een nieuwe overeenkomst met opnieuw een eerste huurdag.

7.6 Klant dient gehuurde materialen afgewassen en schoon te retourneren, bij gebreke zal de verhuurder een schoonmaaktoeslag in rekening zal brengen.

Artikel 8 Inspectie | Reclame

8.1 Het geleverde wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

8.2 Klant dient op het moment van ter beschikkingstelling van de zaken te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dienen eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming bij levering van goederen en oplevering bij opbouw, gespecificeerd schriftelijk aan verhuurder te berichten. Vanaf het moment van daadwerkelijk in gebruik nemen van het gehuurde vervalt het recht van reclame.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient volledig bij voorschot voldaan te worden. verhuurder kan, afwijkend hierop, een andere wijze van betaling met klant overeenkomen. Indien verhuurder hiervan afwijkt geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

9.2 Betaling van bijkomende kosten op grond van vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van het gehuurde, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde, voor zover de op de grond van artikel 5 te betalen borgstelling niet toereikend is. Indien klant een factuur ontvangt voor de bijkomende kosten, dan kan deze betaling per bank geschieden. De betalingstermijn van artikel 9.1 geldt dan.

9.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is klant van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van verhuurder op de klant onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van enige lopende of toekomstige overeenkomsten op te schorten, totdat de klant aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

9.4 In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) klant zijn de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Zodra de klant in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een gedeelte daarvan. Alle kosten van verhuurder ter verkrijging van de voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het openstaande bedrag, met een minimum van €75,00.

9.6 De door klant gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door de klant dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs van het gehuurde. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten.

10.2 Vanaf het moment van de terbeschikkingstelling van het gehuurde, waaronder emballage, is de klant volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en andere kwaliteitsvermindering van het gehuurde door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan verhuurder te vergoeden.

10.3 Indien verhuurder het transport van de goederen verzorgt, dan geschiedt dit voor rekening en risico van de klant, ook indien de goederen door verhuurder op locatie bij de klant zijn opgehaald. Zolang de goederen niet in goede staat in het magazijn zijn geretourneerd, blijft klant te allen tijde aansprakelijk voor de goederen. De klant dient er bovendien op toe te zien dat de goederen niet onbeheerd achtergelaten worden.

10.4 Controle op schade, reinheid en telling van de goederen vindt om praktische redenen plaats in het magazijn van verhuurder door verhuurder. De klant kan daar desgewenst bij aanwezig zijn. De uitkomst van de controle en telling is voor alle partijen bindend.

10.5 Indien bij de terbeschikkingstelling op verzoek van de klant het gehuurde op een andere plek -dan achter de deur op de begane grond- ter beschikking moet worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van de klant.

10.6 De klant zal verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims – hoegenaamd ook – van derden m.b.t. de door verhuurder geleverde zaken en/of diensten aan de klant.

10.7 Schade aan het gehuurde komt geheel voor rekening van de klant. De hoogte van de schade wordt vastgesteld in het magazijn van verhuurder. Gelet op de aard van de dienstverlening van verhuurder zal schade aan het gehuurde direct verholpen worden. Indien de reparatiekosten de waarde van het gehuurde overstijgt zal het gehuurde vervangen worden. De nieuwwaarde zal in dat geval aan de klant doorbelast worden.

10.8 Indien de dienstverlening mede bestaat uit het opbouwen en/of inrichten van een ruimte waarin de gehuurde spullen worden gebruikt, e.e.a in de ruimste zin des woords, dan betreft deze dienstverlening een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis. Ook voor deze inspanningsverplichting geldt dat elke aansprakelijkheid van verhuurder is uitgesloten.  Opleveringstijden zijn slechts indicatief en daar kunnen geen rechten aan ontleend worden.

  1. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertragingen, geen of onvolledige aflevering door (andere) klant van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van de benodigde gehuurde zaken voor de nakoming van de overeenkomst door verhuurder.

11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

11.3 Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

  1. Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met de klant onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien:

  • de klant niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens verhuurder voldoet of aangeeft niet daaraan te kunnen gaan voldoen;
  • na sluiting van de overeenkomst aan verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden, welke verhuurder goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  1. Eigendomsvoorbehoud

Ingeval van koop van zaken door de klant bij verhuurder blijft het eigendom bij verhuurder en gaat eerst over op de koper op de dag waarop de verschuldigde koopprijs is voldaan.

  1. Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen de klant en verhuurder is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen de klant en verhuurder kennis te nemen.